KKPE Peruća

Kombi kogeneracijska plinska elektrana

Plinska elektrana treba se izgraditi na desnoj obali jezera Peruća, oko 500 metara uzvodno od brane Peruća, na prostoru nekadašnjeg kamenoloma. Vrijednost ove lokacije ogleda se su blizini akumulacijskog jezera i vode potrebne za hlađenje postrojenja, relativno male udaljenosti magistralnog plinovoda koji prolazi kroz Dugopolje, relativno male udaljenost od najvećeg elektronergetskog postrojenja prijenosne mreže u Dalmacija TS Konjsko, kao i velikog broj izgrađenih i planiranih solarnih i vjetroelektrana.

kkpe_peruca

Instalirana snaga 450 MW za proizvodnju električne i 50 MW za proizvodnju toplinske energije

Isporuka električne energije u elektroenergetski sustav putem rasklopišta 400/110 kV TS Hrvace i dalekovoda 2x400 kV Hrvace-Konjsko

Na najvišem dijelu bit će smješteno rasklopište 400/110 kV TS Hrvace

Prirodni plin kao pogonsko gorivo, dobava putem spojnog plinovoda Dugopolje – Peruća

Za hlađenje postrojenja koristit će se voda iz akumulacijskog jezera Peruća

Stupanj korisnog djelovanja postrojenja iznosi oko 60 posto, što ga svrstava među trenutno najnaprednija tehnološka rješenja

Moguće korištenje toplinske energije u širem području KKPE Peruća za grijanje stambenih objekata, staklenika, proizvodnih pogona i drugih objekata, poput turističkih

MOGUĆI UTJECAJ NA OKOLIŠ

Zbog korištenja prirodnog plina kao pogonskog goriva i kogeneracijskog procesa u kojem se dodatno iskorištavaju ispušni plinovi ovo postrojenje će imati mali utjecaj na okoliš i zdravlje

Najvažniji ključni mogući utjecaji su KKPE Peruća su promjena u krajobrazu i vizualni utjecaj, hlađenje vode i emisije ispušnih plinova. Svaki od ovih utjecaja posebno je analiziran u studiji utjecaja na okoliš i za njih su razrađene mjere zaštite okoliša za njihovo otklanjanje ili smanjenje na prihvatljivu razinu, kao i program praćenja (monitoringa)

NETEHNIČKI SAŽETAK ZA STUDIJU UTJECAJA NA OKOLIŠ